PSP nr 8 w Brzegu

 

Plan zajęć psychologa szkolnego w roku szkolnym 2017/2018

 

 

Daria Maryszczak

Poniedziałek

8.00-12.30

Wtorek

8.00-12.30, 13.30-15.30

Środa

9.00-13.00

Czwartek

  8.00-11.30, 12.30-16.00

Piątek

10.30-14.00


 

 

Plan pracy psychologa szkolnego 

Zadania do realizacji

Termin

Dokumentacja

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej wg rozporządzenia MEN z dn. 30 kwietnia 2013r. 

Koordynowanie prac związanych 

z tworzeniem indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych (IPET)

Według terminów w rozporządzeniu MEN,

na bieżąco cały rok.

Arkusze KIPU, PDW, IPET składane w osobnych segregatorach

- zapis w dzienniku prac psychologa

Organizowanie współpracy z rodzicami w sprawie uczniów

Analiza dokumentacji dotyczącej uczniów (orzeczenia, zaświadczenia, opinie z PPP) z uwzględnieniem działań i wskazówek do pracy

Uczestniczenie
w opracowaniu oraz ewaluacji programu wychowawczego
i profilaktycznego szkoły.

Współpraca z pedagogami szkolnymi
w ramach konstruowania i wprowadzania zmian do programu wychowawczego i profilaktycznego

Wrzesień

Arkusz programu wychowawczego
i profilaktycznego

Opracowywanie ankiet, przeprowadzenie i opracowywanie wyników ankiet.

Czerwiec

Raport z ankiet

Współpraca
z dyrekcją, pedagogiem szkolnym,

nauczycielami
i innymi pracownikami szkoły podstawowej i  gimnazjum.

Systematyczne konsultacje z dyrektorem
i wicedyrektorem gimnazjum w sprawach

uczniów i innych bieżących zadań

zleconych do realizacji.

Współpraca z pedagogami szkolnymi
w realizacji wspólnych działań. 

Cały rok

Zapis w dzienniku psychologa 

Zapobieganie trudnościom w nauce i niepowodzeniom szkolnym

Prowadzenie obserwacji uczniów na terenie szkoły.

Realizacja zaleceń zawartych w opiniach
i orzeczeniach PPP.

Pomoc w podjęciu decyzji w kierowaniu uczniów na badania do PPP.

Cały rok 

Zapis w dzienniku psychologa

Zapobieganie społecznemu niedostosowaniu uczniów

Prowadzenie zajęć „Psychoedukacyjnych z elementami socjoterapii” dla uczniów przejawiających objawy niedostosowania, bądź zagrożonych niedostosowaniem. 

Cały rok

Zapis w dzienniku psychologa

Systematyczna obserwacja uczniów,

wczesne wykrywanie niedostosowania

Cały rok

Indywidualne konsultacje z uczniami i rodzicami tych uczniów

Cały rok 

Diagnozowanie sytuacji wychowawczych
w celu wspierania rozwoju ucznia, określenie odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

Konsultacje z wychowawcami
i kuratorami sądowymi.

Wywiady z rodzicami i uczniami.

Konsultacje z wychowawcami

w przypadku sytuacji trudnych w klasie

i w przypadku problemów z uczniami.

Cały rok 

Zapis konsultacji  w  dzienniku prac psychologa

Współpraca z nauczycielami
i wychowawcami w ramach zespołów wychowawczych i przedmiotowych.

Cały rok

 

Udzielanie porad uczniom/ rodzicom/ opiekunom
w rozwiązywaniu trudności
w kontaktach rodzinnych, rówieśniczych
i środowiskowych. 

Konsultacje indywidualne dla rodziców

Konsultacje, oddziaływania psychokorekcyjne i psychoterapeutyczne wobec uczniów.

Cały rok

Zapis w dzienniku psychologa

Prowadzenie badań
i działań diagnostycznych. Diagnoza możliwości oraz wsparcie mocnych stron ucznia. 

Prowadzenie badań i działań psychologicznych  w kierunku diagnozowania przyczyn trudności
w nauce.

Cały rok 

Zapis spotkań
z rodzicami/ opiekunami
w dzienniku prac psychologa

Zapis w dzienniku psychologa 

Protokół z badan, opinia. 

Prowadzenie badań i działań psychologicznych w kierunku diagnozowanie przyczyn trudności wychowawczych.

Prowadzenie badań psychologicznych
w kierunku diagnozowanie uzdolnień

Współdziałanie
z instytucjami
i organizacjami. 

             

Uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

Konsultacje indywidualne i grupowe
z dyrekcją szkoły i kadrą pedagogiczną.

Cały rok 

Zapis w dzienniku psychologa

Współpraca z Poradniami Psychologiczno- Pedagogicznymi

Współpraca z kuratorami sądowymi
i społecznymi

Współpraca z Sądem , Policją i strażą miejską

Współpraca z Dziennym Oddziałem Psychiatrycznym w Brzegu

Współpraca z MOPS w Brzegu

Zadania ogólne wychowawcze

Diagnozowanie środowiska szkolnego oraz dbanie o obowiązki szkolne

Wg potrzeb cały rok 

 

Poradnictwo w zakresie wychowania
i edukacji wobec rodziców dzieci

Stworzenie warunków sprzyjających odpowiednim kontaktom z uczniami mającymi problemy oraz z rodzicami uczniów

Pomoc interwencyjna w sytuacjach nagłych

Wsparcie indywidualne ucznia wymagającego odpowiedniej pomocy psychologicznej

Mediacje oraz interwencje w sytuacjach kryzysowych

 

Udzielanie pomocy psychologicznej, wsparcia oraz porad wobec kadry nauczycielskiej

Zadania w trakcie trwania opieki psychologicznej

Udzielanie pomocy w radzeniu sobie ze stresem oraz z napięciami psychicznymi spowodowanymi m. in. niepowodzeniami szkolnymi

Wg potrzeb cały rok

Zapis w dzienniku psychologa

Pomoc nauczycielom w dostosowaniu wymagań edukacyjnych dla dzieci|
z indywidualnym nauczaniem,
z dostosowaniem nauczania u uczniów
u których stwierdzono specyficzne problemy w uczeniu się.

Udzielanie pomocy uczniom mającym problemy w kontaktach z rówieśnikami

Diagnoza przyczyn niepowodzeń edukacyjnych i wychowawczych uczniów- ustalanie przyczyn.

Stwarzanie odpowiednich warunków do pracy z dziećmi .

Zadania w zakresie profilaktyki wychowawczej 

Rozpoznanie sytuacji rodzinnej oraz edukacyjnej wśród uczniów sprawiających trudności w nauce

Wg potrzeb cały rok

Zapis w dzienniku psychologa

Rozmowy z trudnymi uczniami ich rodzicami 

Informowanie rodziców o sytuacji ucznia, jego frekwencji, postępach w nauce
i trudnościach

Ustalanie form i sposobów pomocy wychowawczej w pracy z uczniami uzdolnionymi i z trudnościami w nauce
i zachowaniu

Współpraca z nauczycielami w celu stosowania działań prewencyjnych, profilaktycznych.

Zdrowy styl życia- uświadamianie uczniów, pogadanki w klasach.

Pogadanki, prelekcje, warsztaty -według zapotrzebowania – realizowanie programów profilaktycznych