PSP nr 8 w Brzegu

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr2/2015/2016

Zespołu Szkół  nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu

z dnia 27 sierpnia 2015 roku

w sprawie przyjęcia zmian w STATUCIE Zespołu Szkół  nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

w Brzegu

Na podstawie:

- Ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw,

- Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,

 - Ustawy z 30 maja  2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,

- Ustawy z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,

- Rozporządzenia MEN z dn. 25.03.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach,

- Rozporządzenia MEN z 02.01.2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób nie będących obywatelami polskimi,

- Rozporządzenia MEN z 10. czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych,

Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie  Zespołu Szkół  nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu wprowadza się następujące zmiany:

1.Rozdział II Cele i zadania szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół,  § 2, ust. II pkt. 2 K  otrzymuje brzmienie :

Uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym szkoła zapewnia:

- obowiązkowe zajęcia edukacyjne;

- dodatkowe zajęcia edukacyjne;

- zajęcia specjalistyczne wspomagające rozwój dzieci i młodzieży
z zaburzeniami rozwojowymi, w tym w szczególności:

a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

b) odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne

c) realizację programu nauczania i wychowania z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy,

d) zajęcia rewalidacyjne w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności tj. korekcyjne wad postawy, korygujące wady mowy, orientacji przestrzennej i poruszania się, nauki języka migowego i inne, wynikające z programów rewalidacji,

e) integrację ze środowiskiem rówieśniczym,

f)  pomoc rodzicom dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu ich rozwoju.

2. Rozdział III Organy szkoły i ich kompetencje,  § 2 Dyrektor Zespołu Szkół, ust. II usuwa się  pkt. H:

H- podaje do publicznej wiadomości do 15 .VI szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał od początku następnego roku szkolnego.

 ust. II dodaje się  w pkt. Ż w brzmieniu :

-  określa szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego.

3. Rozdział III, Organy szkoły i ich kompetencje § 3 Rada Pedagogiczna, ust. XII dodaje się  pkt. 8 w brzmieniu:

8. opiniowanie szczegółowych warunków realizacji projektu edukacyjnego określonych przez dyrektora szkoły.

4. Rozdział III, Organy szkoły i ich kompetencje,  § 4 Rada Rodziców, ust. III  pkt. 4 otrzymuje brzmienie :

występowanie do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej z wnioskami we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności w sprawach organizacji zajęć.

5. Rozdział IV Organizacja nauczania i wychowania, § 1 Formy pracy dydaktycznej i wychowawczej , ust. I dodaje się pkt. 3 w brzmieniu:

3. Na I etapie edukacyjnym podręczniki, zeszyty ćwiczeń oraz inne środki dydaktyczne stanowią jedynie narzędzie wspomagające.

 § 1, ust. I dodaje się pkt. 4F w brzmieniu :

F - w toku nauczania domowego.

6. Rozdział IV Organizacja nauczania i wychowania, ,  § 1 Formy pracy dydaktycznej i  wychowawczej, ust. II usuwa się pkt. 1:

[gimnazjum] Uczniowie klas pierwszych wraz z podaniem o przyjęcie do szkoły składają deklarację wyboru poziomu nauczania języka nowożytnego na:

 1. poziomie III.0 – dla początkujących;
 2. poziomie III.1 – dla kontynuujących naukę.

7.Rozdział IV Organizacja nauczania i wychowania, § 1 Formy pracy dydaktycznej i wychowawczej, w ust. IV dodaje się w brzmieniu:

Życzenie to powinno być wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione.

8. Rozdział IV Organizacja nauczania i wychowania,  dodaje się § 4 Nauczanie domowe w brzmieniu:

I Zezwolenie na nauczanie domowe może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono:

1) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej;

2) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia;

3) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

II. Nauczanie domowe nie dotyczy dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

9. Rozdział VI Uczniowie, dział I Rekrutacja, § 1 Przepisy ogólne, ust. V  dodaje się pkt. b, c, d w brzmieniu:

 1. wykazują psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej;

usuwa się ust. V pkt. E:

dzieci urodzone w terminie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku, po odbyciu rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

IX ... na wniosek rodziców i na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.Wniosek, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego.

dodaje się ust. X w brzmieniu :

Uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową kontynuują naukę w gimnazjum wchodzącego w skład zespołu (zgodnie z regulaminem rekrutacji).

W roku szkolnym  2015/16 podziału uczniów klasy pierwszej na oddziały dokonuje się według roku urodzenia i miesiąca urodzenia, poczynając od uczniów najmłodszych . W porozumieniu z rodzicami dyrektor szkoły, dokonując podziału, może odstąpić od tej zasady. . Może to nastąpić w przypadkach:

 1. gdy, w tym samym roku szkolnym przyjmowane jest rodzeństwo urodzone w różnych rocznikach;
 2. dzieci są spokrewnione;
 3. dzieci uczęszczały do tej samej grupy w oddziale przedszkolnym lub przedszkolu;
 4. gdy ułatwia to rodzicom odbiór dzieci ze szkoły.

Przydział uczniów do klasy pierwszej integracyjnej następuje za zgodą rodziców.

Zasady rekrutacji do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Brzegu – zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja

Podstawy prawne:

 

4.  Statut Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Zasady nie dotyczą przyjęcia kandydata do szkoły w trakcie roku szkolnego. 
  W tym przypadku decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.
 2. Zapisy Zasad Rekrutacji do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Brzegu, zwany dalej „ZASADAMI”, określa ogólne warunki przyjmowania kandydatów do szkoły, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych  w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zakres uprawnień i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej.
 3. Zasady nie stosuje się do kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, których rodzice ubiegają się o przyjęcie dziecka do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Brzegu ze względu na to, że szkoła jest publiczną placówką z oddziałami integracyjnymi. W/w uczniowie rekrutowani będą poza systemem, po osobistym zgłoszeniu się do szkoły i dostarczeniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie z kryteriami zawartymi w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Rejestracja kandydatów do szkoły dotyczy uczniów zamieszkałych w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 oraz uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
 5. Rekrutacja do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 prowadzona jest na wolne miejsca.
 6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez dyrektora szkoły.
 7. Publiczna szkoła Podstawowa nr 8 prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

§ 2.

1.Ilekroć w zasadach jest mowa o:

 1. szkole – należy rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową nr 8 w Brzegu;
 2. dyrektorze – należy rozumieć dyrektora Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu;
 3. Komisji Rekrutacyjnej – należy rozumieć komisję powołaną przez dyrektora w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;
 4. kryteriach – należy przez to rozumieć kryteria określone w Statucie szkoły;
 5. liście przyjętych – należy przez to rozumieć listę kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną i złożyli wymagane dokumenty we właściwym czasie;
 6. liście nieprzyjętych – należy rozumieć listę kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia z powodu braków formalnych w dokumentacji rekrutacyjnej lub z powodu otrzymania niżej liczby punktów, niż minimalna wartość kwalifikująca do przyjęcia;
 7. wniosek o przyjęcie – należy rozumieć dokument opracowany na potrzeby rekrutacji do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Brzegu.

Rozdział II

Zasady rekrutacji

§ 3.

1. Rodzice kandydatów do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 zamieszkałych w obwodzie szkoły wypełniają w formie elektronicznej zgłoszenie kandydata do szkoły, zwane dalej „zgłoszeniem”. Natomiast rodzice kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły wypełniają w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły, zwany dalej „wnioskiem”. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą wypełnić „zgłoszenie” lub „wniosek” odręcznie. Zgłoszenia i wnioski w formie papierowej można pobrać w każdej szkole podstawowej.

 1. Rodzice kandydatów mieszkających poza obwodem szkoły mogą ubiegać się o miejsce maksymalnie w trzech szkołach. W takiej sytuacji we wnioskach należy wymienić pierwszą, drugą lub trzecią szkołę wg preferencji. Niezależnie od sposobu wypełnienia (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) podpisane „zgłoszenie” w formie papierowej należy złożyć w szkole obwodowej, a podpisany „wniosek” w formie papierowej należy złożyć w szkole podstawowej pierwszej preferencji.
 2. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.
 

§ 4.

1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

 1. zarejestrowanie kandydata w systemie elektronicznego naboru oraz złożenie zgłoszenia lub wniosku do Komisji Rekrutacyjnej od 23.03.2015r. godz.800 do 21.04.2015r. godz.1500
 2. postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną;
 3. podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dnia 04.05.2015r. godz.800
 4. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia poprzez dostarczenie oświadczenia rodzica kandydata w terminie od dnia 04.05. 2015r. od godz.800 do dnia 18.05.2015r. do godz.1500
 5. Opublikowanie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych w dniu 26.05.2015r. godz. 8
 6. postępowanie odwoławcze;
 7. postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami.

§ 5.

1. Do szkoły przyjmuje się „z urzędu” kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły, po wypełnieniu przez rodzica/ opiekuna kandydata „zgłoszenia” .

2. W przypadku, gdy po przyjęciu kandydatów z obwodu są wolne miejsca w szkole Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne na podstawie kryteriów określonych w Statucie szkoły.

3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne miejsca, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które kończy się z dniem ostatnim miesiąca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach określonych w tym rozdziale.

Rozdział III

Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji

§ 6.

 1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie „wniosku” 
  o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. „Wniosek” wypełnia się elektronicznie na platformie rekrutacyjnej:,, lub pobiera się bezpośrednio ze strony internetowej szkoły: http://zs2-brzeg.pl, albo w wersji papierowej z sekretariatu szkoły.
 3. Wypełniony „wniosek” wraz z załącznikami składa się we wskazanym terminie do dyrektora szkoły pierwszego wyboru.
 4. Do „wniosku” załącza się:
 5. Oświadczenie rodziców o kontynuacji uczęszczania rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej pierwszego wyboru.
 6. Oświadczenie rodziców o zamieszkiwaniu wraz z dzieckiem na terenie Gminy Brzeg .
 7. Oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do Publicznego Gimnazjum nr 4, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi.
 8. Oświadczenie rodziców, że miejsce pracy jednego z nich znajduje się w obwodzie szkoły pierwszego wyboru.
 9. Oświadczenie rodziców o uczęszczaniu kandydata w poprzednim roku do przedszkola mającego siedzibę w obwodzie szkoły pierwszego wyboru.
 10. Oświadczenie rodziców o zamieszkiwaniu w obwodzie szkoły pierwszego wyboru krewnych (babcia, dziadek) , którzy wspierają ich w zapewnieniu należytej opieki kandydatowi.
 11. Oświadczenie rodziców o wielodzietności rodziny kandydata.
 12. Oświadczenie rodziców o posiadaniu przez kandydata orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
 13. Oświadczenie rodziców o posiadaniu przez jednego z nich orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
 14. Oświadczenie rodziców o posiadaniu przez nich orzeczeń o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeń równoważnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
 15. Oświadczenie rodziców o posiadaniu przez rodzeństwo kandydata orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
 16. Oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. (do wglądu prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu).
 17. Oświadczenie opiekuna prawnego o objęciu kandydata pieczą zastępczą.
 18. Oświadczenie potwierdzenia woli.
 
 
 
 
 
 

5. Oświadczenia, o których mowa w § 6 ust. 4 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń”.

6. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać od rodziców/ opiekunów dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Przewodniczący wskazuje termin dostarczenia żądanych potwierdzeń.

7. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwrócić się do Burmistrza Brzegu, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności przedstawionych w oświadczeniach rodzica/opiekuna.

8.Odmowa przedłożenia dokumentów, o które zwrócił się Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w rekrutacji, natomiast odmowa dostarczenia innych dokumentów pozbawia możliwości korzystania z pierwszeństwa przyjęcia określonego w kryteriach naboru.

Rozdział IV

Procedura odwoławcza

§ 7.

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia 
z wnioskiem o uzasadnienie.

3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do Sądu Administracyjnego.

Rozdział IV

Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe

§ 8.

1. Zmiany do zasad wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzeniu.

2.Zasady rekrutacji do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 obowiązują z dniem podpisania.

Rekrutacja do oddziałów integracyjnych

 1. Rodzice uczniów niepełnosprawnych nie logują się w systemie informatycznym. Wniosek w wersji papierowej pobierają i składają w danej szkole.
 2. Uczniowie niepełnosprawni przyjmowani są do oddziału integracyjnego klasy pierwszej, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) na postawie wydanego przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Do oddziału integracyjnego przyjmowanych jest od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, z orzeczoną następującą niepełnosprawnością:

- niewidomi

- słabowidzący

- niesłyszący

- słabosłyszący

- z upośledzeniem w stopniu lekkim

- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją

- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

- z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym.

 1. Jeżeli liczba wniosków kandydatów – uczniów niepełnosprawnych do oddziału integracyjnego jest większa niż 5, komisja rekrutacyjna stosuje kryteria zamieszczone powyżej.
 2. Uczniowie nieposiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmowani są do oddziału integracyjnego na takich samych zasadach jak do oddziału ogólnodostępnego.
 3. Liczba uczniów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmowanych do oddziału integracyjnego wynosi od 15 do 17.

Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi   w Brzegu– zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja w roku szkolnym

Podstawy prawne:

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Zasady rekrutacji nie dotyczą przyjęcia kandydata do szkoły w trakcie roku szkolnego. 
  W tym przypadku decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.
 2. Zapisy Zasad Rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu, zwany dalej „ZASADAMI”,
 3. Zasady rekrutacji nie stosuje się do kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, których rodzice ubiegają się o przyjęcie dziecka do Publicznego Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, ze względu na to, że szkoła jest publiczną placówką z oddziałami integracyjnymi. W/w uczniowie rekrutowani będą poza systemem, po osobistym zgłoszeniu się do szkoły i dostarczeniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie z kryteriami zawartymi w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Rejestracja kandydatów do szkoły dotyczy uczniów zamieszkałych w obwodzie gimnazjum oraz uczniów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum.
 5. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest na wolne miejsca.
 6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez dyrektora szkoły.
 7. Szkoła prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

§ 2.

1. Ilekroć w zasadach rekrutacji jest mowa o:

 1. szkole – należy rozumieć Publiczne Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu
 2. dyrektorze – należy rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu
 3. Komisji Rekrutacyjnej – należy rozumieć komisję powołaną przez dyrektora w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;
 4. kryteriach – należy przez to rozumieć kryteria określone w statucie szkoły;
 5. liście przyjętych – należy przez to rozumieć listę kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną i złożyli wymagane dokumenty we właściwym czasie;
 6. liście nieprzyjętych – należy rozumieć listę kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia z powodu braków formalnych w dokumentacji rekrutacyjnej lub z powodu otrzymania niżej liczby punktów, niż minimalna wartość kwalifikująca do przyjęcia;
 7. wniosek o przyjęcie – należy rozumieć dokument opracowany na potrzeby rekrutacji do Publicznego Gimnazjum Nr 4 w Brzegu.

Rozdział II

Zasady rekrutacji

§ 3.

1.Rodzice kandydatów do gimnazjum zamieszkałych w obwodzie szkoły wypełniają w formie elektronicznej zgłoszenie kandydata do szkoły, zwane dalej „zgłoszeniem”. Natomiast rodzice kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły wypełniają w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły , zwany dalej „wnioskiem”. Osoby nie mające dostępu do Internetu mogą wypełnić „zgłoszenie” lub „wniosek” odręcznie. Zgłoszenia i wnioski w formie papierowej można pobrać w każdym gimnazjum.

2.Rodzice kandydatów mieszkających poza obwodem szkoły mogą ubiegać się o miejsce maksymalnie w trzech szkołach. W takiej sytuacji we wnioskach należy wymienić pierwszą, drugą lub trzecią szkołę wg preferencji. Niezależnie od sposobu wypełnienia (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) podpisane „zgłoszenie” w formie papierowej należy złożyć w szkole obwodowej, a podpisany „wniosek” w formie papierowej należy złożyć w szkole pierwszej preferencji.

3.Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.

§ 4.

1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

 1. zarejestrowanie kandydata w systemie elektronicznego naboru oraz złożenie zgłoszenia lub wniosku do dyrektora szkoły.
 2. postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną;
 3. podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych.
 4. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia ze sprawdzianu po klasie VI.
 5. Opublikowanie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych.
 6.  Postępowanie odwoławcze;
 7. Postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami.

§ 5.

1. Do szkoły przyjmuje się „z urzędu” kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły, po wypełnieniu przez rodzica/ opiekuna kandydata „zgłoszenia” .

2. W przypadku, gdy po przyjęciu kandydatów z obwodu są wolne miejsca w szkole Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne na podstawie kryteriów określonych w statucie szkoły.

3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne miejsca, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które kończy się z dniem ostatnim miesiąca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach określonych w tym rozdziale.

Rozdział III

Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji

§ 6.

 1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie „wniosku”
  o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. „Wniosek” pobiera się bezpośrednio z sekretariatu szkoły lub strony: lubze strony internetowej szkoły: http://zs2-brzeg.pl, albo bezpośrednio w sekretariacie szkoły.
 3. Wypełniony „wniosek” wraz z załącznikami składa się we wskazanym terminie do dyrektora szkoły pierwszego wyboru.
 4. Do „wniosku” załącza się:
 5. Świadectwo ukończenia klasy VI SP(potwierdzona kopia)
 6. Zaświadczenie z OKE o wynikach sprawdzianu (potwierdzona kopia)
 7. Zaświadczenie uzyskania tytułu laureata lub finalisty olimpiad, konkursów przedmiotowych („kuratoryjnych”)
 8. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do tutejszej szkoły.

5. Dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 4 składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 KPA odpisu lub wyciągu z dokumentu.

6. Oświadczenia, o których mowa w § 6 ust. 4 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń”.

7.Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać od rodziców/ opiekunów prawnych dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Przewodniczący wskazuje termin dostarczenia żądanych potwierdzeń.

8.Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwrócić się do burmistrz Brzegu ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności przedstawionych w oświadczeniach rodzica/opiekuna.

9.Odmowa przedłożenia dokumentów, o które zwrócił się Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w rekrutacji, natomiast odmowa dostarczenia innych dokumentów pozbawia możliwości korzystania z pierwszeństwa przyjęcia określonego w kryteriach naboru.

Rozdział IV

Procedura odwoławcza

§ 7.

1.W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
z wnioskiem o uzasadnienie.

3.Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora gimnazjum odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.

4.Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5.Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do Sądu Administracyjnego.

Rozdział IV

Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe

§ 9.

1.Zmiany do Zasadach rekrutacji wprowadzane są na warunkach obowiązujących przy jego wprowadzeniu.

2.Zasady rekrutacji obowiązują z dniem podpisania.

Postępowanie rekrutacyjne w Publicznego Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi

- kryteria i liczba punktów przyznawana

za spełnienie danego kryterium

(postępowanie dotyczy uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły)

1.Do publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej kandydaci , zamieszkali poza obwodem tego gimnazjum, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w statucie.

2. Kryteria, o których mowa, w pkt.1 są następujące:

a) przedmioty punktowane, spośród wszystkich obowiązkowych, na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej to: język polski, matematyka, język angielski, przyroda, historia. Maksymalnie można uzyskać 30 pkt.(5 przedmiotów x 6pkt.), przy czym: celujący-6pkt., bardzo dobry-5pkt., dobry-4pkt., dostateczny-3pkt., dopuszczający-2pkt;

b)Wyniki sprawdzianu po klasie szóstej według następujących proporcji: max 30 pkt. za część przedmiotową (1% odpowiada 0,3 pkt.) oraz max 10 pkt. za część językową (1% odpowiada 0,1 pkt.)

c) finalista konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego zgodnie z zarządzeniem Opolskiego Kuratora Oświaty – 8pkt. za każdy konkurs;

d ) rodzeństwo kandydata , które będzie uczęszczało w następnym roku szkolnym do danej szkoły – 5 pkt.;

e)Ocena z zachowania na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (ocena odpowiada ilości punktów: wzorowe – 3 pkt., bardzo dobre – 2 pkt., dobre – 1 pkt)

f) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem -2pkt.

3. W przypadku uzyskanej punktacji ex-aequo –pierwsze miejsce dla kandydata z Brzegu lub posiadającego rodzeństwo w danej szkole.

4. Wniosek o przyjęcie do publicznego gimnazjum składa się do dyrektora –wzór wniosku zamieszczony na stronie www.brzeg-gim.edu.com.pllub na stronie internetowej szkoły:http://zs2-brzeg.pl, albo bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

5. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 do publicznego gimnazjum terminy przeprowadzania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, określa kurator oświaty.

6. Finalista lub laureat olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim jest przyjmowany w pierwszej kolejności.

Rekrutacja do oddziałów integracyjnych

 1. Uczniowie niepełnosprawni przyjmowani są do oddziału integracyjnego klasy pierwszej, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) na postawie wydanego przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Do oddziału integracyjnego przyjmowanych jest od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,z orzeczoną następującą niepełnosprawnością:

- niewidomi

- słabowidzący

- niesłyszący

- słabosłyszący

- z upośledzeniem w stopniu lekkim

- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją

- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

 1. Jeżeli liczba wniosków kandydatów – uczniów niepełnosprawnych do oddziału integracyjnego jest większa niż 5, komisja rekrutacyjna stosuje kryteria zamieszczone powyżej.
 2. Uczniowie nieposiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnegoprzyjmowani są do oddziału integracyjnego na takich samych zasadach jak do oddziału ogólnodostępnego.
 3. Liczba uczniów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmowanych do oddziału integracyjnego wynosi od 15 do 17.

13. Rozdział VI Uczniowie, dział III Obowiązki ucznia, § 1, ust. IX otrzymuje brzmienie:

Uczniom zabrania się używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych. Jednocześnie uczniowie mogą korzystać z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych do celów edukacyjnych za zgodą nauczyciela.    W czasie przerw korzystają z telefonów nie naruszając godności osobistej innych osób. W przypadku nie zastosowania się do powyższego punktu nauczyciel ma prawo odebrać w/w  urządzenia i poinformować rodzica by osobiście zgłosił się po jego odbiór u nauczyciela wychowawcy lub w sekretariacie. Uczniom nie wolno w szkole robić zdjęć, filmów i nagrań dźwiękowych bez zgody nauczyciela i osób zainteresowanych.

14. Rozdział VI Uczniowie, dział III Obowiązki ucznia, § 1,  dodaje się ust. XI w brzmieniu:

Wprowadza się zakaz stosowania  rażącego makijażu, malowania paznokci, farbowania włosów.

15. Rozdział VI Uczniowie, dział IV System nagród i środków wychowawczych ( kar), § 1, ust. II, pkt. 6 dodaje się w brzmieniu:

lub statuetka  

16. Rozdział VII Nauczyciele i inni pracownicy szkoły, § 2, ust. II, dodaje się pkt. 6,7,8 w brzmieniu :

 1. rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
 2. prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach; dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia;
 3. wnioskowanie do dyrektora szkoły o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną ucznia, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia.

 - § 2, ust. II, pkt. 10 otrzymuje brzmienie:

a) bezstronne, rzetelne i sprawiedliwe ocenianie bieżące wiedzy i umiejętności uczniów, z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny;

b) uzasadnianie wystawianych ocen w sposób określony w przedmiotowym systemie oceniania;

c) zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodzica,

d) udostępnianie pisemnych prac uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania.

§ 2, ust. II, pkt. 20 dodaje się w brzmieniu :

oraz ochrona danych osobowych uczniów i rodziców.

17. Rozdział VII Nauczyciele i inni pracownicy szkoły, § 3, ust. I dodaje się  w brzmieniu:

 oraz inne :

ust. I dodaje się pkt.12 i 13 w brzmieniu:

12. zespół do spraw promocji szkoły

13. zespół rekrutacyjny.

18. Rozdział VII Nauczyciele i inni pracownicy szkoły, § 4, ust. I dodaje się pkt. 2 w brzmieniu:

2 - wyboru podręcznika oraz zeszytu ćwiczeń do danego przedmiotu.

19. Rozdział VII Nauczyciele i inni pracownicy szkoły, § 13, ust. I dodaje się w brzmieniu:

 oraz asystenta nauczyciela.

20.Rozdział VII Nauczyciele i inni pracownicy szkoły, § 13, ust. II, pkt. 11  otrzymuje brzmienie:

Do zadań pedagoga należy:

11.  koordynowanie prac zespołu wspierającego, w tym:

1. ustalenie terminów spotkań zespołu;

 1. zawiadomienie o terminie spotkanie zespołu: Dyrektora szkoły i wszystkich członków (z tygodniowym wyprzedzeniem);
 2. prowadzenie dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów;
 3. nawiązanie kontaktów z PP-P, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży – ustala rozwiązania organizacyjne, jeśli wynika to z planu działań wspierających dla ucznia (ustala czas, miejsce zajęć, ilość osób w grupie, itp.),

V.                21. Rozdział VII Nauczyciele i inni pracownicy szkoły, § 13, dodaje się ust. V w brzmieniu:

Do zadań asystenta należy:

 1.   pełnienie obowiązków  związanych z realizacją przyjętego przez szkołę programu nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej opartego o podstawę programową kształcenia ogólnego w I etapie edukacyjnym.
 2.   wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w prowadzonych przez nich zajęciach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz realizacja zadań wskazanych przez nauczyciela dotyczących:

A. realizowania programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego        indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się;

B. respektowania trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących:          uczeń – szkoła – dom rodzinny;

C. rozwijania predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka;

D. kształtowania u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijaniu       ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy;

E. poszanowania godności dziecka; zapewnienia dziecku przyjaznych,   bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i         zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i     najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej;

F. wyposażenia dziecka w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości i sprawności matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów;

G. dbałości o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do           rozumienia świata, w tym zagwarantowaniu mu dostępu do różnych źródeł        informacji i możliwości korzystania z nich;

H. sprzyjania rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym.

Jednocześnie asystentowi nie powierza się zadań określonych dla nauczycieli posiadających

kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

22. Rozdział VIII Organizacja pracy szkoły, § 3, dodaje się ust. II w brzmieniu:

ust. II Klasy pierwsze szkoły podstawowej nie mogą liczyć więcej niż 25 uczniów.

1. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego w             obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej,  dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększa niż 25.

2. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, zwiększając liczbę uczniów w      oddziale nie więcej niż o 2 na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu         prowadzącego.

3. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej zostanie zwiększona   zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.

4. Oddział może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 23. Rozdział VIII Organizacja pracy szkoły, § 5, ust. I pkt. 2F otrzymuje brzmienie:

zagrożeń związanych z używkami (palenie papierosów, handel narkotykami i dopalaczami, spożywanie alkoholu);

24.  Rozdział VIII Organizacja pracy szkoły, § 7, ust. 2,  dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

4 - gromadzenie, przechowywanie oraz wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

ust. 6,   pkt 3 A otrzymuje brzmienie:

gromadzenie zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz ich ewidencja - zgodnie z obowiązującymi przepisami,

gromadzenie i wypożyczanie, udostępnianie oraz przekazywanie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

ust. 6, dodaje się  pkt 3 H  w brzmieniu :

gromadzenie i wypożyczanie, udostępnianie oraz przekazywanie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

ust. 7 otrzymuje brzmienie:

Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma, programy, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, i inne) i dokumenty nie piśmiennicze (materiały audiowizualne, programy komputerowe i inne).

25. Rozdział VIII Organizacja pracy szkoły, § 8, ust. I i ust. VI otrzymuje brzmienie:

ust. I Zajęcia świetlicowe organizowane są dla wszystkich dzieci głównie z klas I-III, które muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców (na wniosek rodziców) lub z rodzin niedostosowanych społecznie, dla dzieci dojeżdżających oraz w przypadku innych okoliczności wymagających zapewnienia dziecku opieki w szkole . Na zajęcia w świetlicy mogą uczęszczać uczniowie  klas IV- VI oraz  gimnazjum, jeżeli zachodzi potrzeba zapewnienia zajęć świetlicowych.

ust. II Pracownikami świetlicy są nauczyciele świetlicy. Liczba wychowawców zależna jest od ilości grup wychowawczych. Pod opieką nauczyciela nie może pozostawać więcej niż 20 uczniów. 26. Rozdział VIII Organizacja pracy szkoły, § 8, ust. 7, dodaje się pkt . 6 w brzmieniu:

prowadzenie zajęć świetlicowych uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. 27. Rozdział VIII Organizacja pracy szkoły, § 10, ust. 1, pkt 1 otrzymuje  brzmienie:

Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów na życzenie   rodziców ( opiekunów prawnych); życzenie rodziców wyrażane jest w formie  pisemnego oświadczenia (na początku I i III etapu edukacyjnego). Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może zostać jednak zmienione.

28. Rozdział IX Wewnątrzszkolne ocenianie, Założenia ogólne, § 1,ust. II, otrzymuje brzmienie pkt. 1 i 2:

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów      kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczani

– w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

29. Rozdział IX Wewnątrzszkolne ocenianie, Założenia ogólne, § 2, ust. II, otrzymuje brzmienie pkt 1  :

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; stosowanie oceniania wspierającego ucznia z zachowaniem przede wszystkim charakteru motywującego oceny, w tym przekazywanie podczas różnych form oceniania informacji zwrotnej zawierającej 4 elementy:

A) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,

B) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności,

C) przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę,

D) wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej;

dodaje się pkt. 2 w brzmieniu:

 1. monitorowanie bieżącej pracy ucznia;

30. Rozdział IX Wewnątrzszkolne ocenianie, Założenia ogólne, § 2, ust. III, otrzymuje brzmienie pkt 4 i 7:

4 - przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających

7 - ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach  w nauce, o szczególnych uzdolnieniach ucznia  oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów (spotkania z rodzicami, indywidualne, w formie pisemnej lub ustnej).

31. Rozdział IX Wewnątrzszkolne ocenianie, Założenia ogólne, § 2, ust. IV, dodaje się pkt 1 w brzmieniu:

zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak i jego rodziców  ( opiekunów prawnych)

 32. Rozdział IX Wewnątrzszkolne ocenianie, Jawność oceniania, § 1,  ust. I, dodaje się pkt. 4 i 5 w brzmieniu:

4. skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

5. [G] warunkach, sposobach oraz kryteriach oceny projektu edukacyjnego.

33. Rozdział IX Wewnątrzszkolne ocenianie, Jawność oceniania, § 1, ust. otrzymuje brzmienie: Nauczyciel  obowiązkowo uzasadnia wystawioną uczniowi ocenę.

dodaje się ust. V, VI, VII w brzmieniu:

 V. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych. Prace pisemne zawierają krótkie pisemne uzasadnienie oceny, w którym nauczyciel wskazuje wiadomości i umiejętności opanowane przez ucznia w porównaniu z wymaganiami edukacyjnymi z obszaru sprawdzanego testem lub klasówką.  W przypadku karkówek uzasadnienie oceny nie jest wymagane, ale obowiązkowo ta forma sprawdzenia powinna być opatrzona komentarzem wskazującym w jaki sposób uczeń powinien nadrobić braki oraz jakiego zakresu one dotyczą.

 VI. Rodzice ( prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace dzieci na najbliższym po sprawdzianie dyżurze nauczycieli lub na zebraniach ogólnych   i konsultacjach w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia.

VII. Dokumentację z przeprowadzanych egzaminów sprawdzających, poprawkowych i klasyfikacyjnych udostępnia się na pisemny wniosek rodzica lub ucznia skierowany do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły w  wyznaczonym terminie, jednak nie póżniej niż w ciągu 7 dni, udostępniania prowadzoną przez placówkę dokumentację tych egzaminów. Dokumentacja jest przedstawiana stronie zainteresowanej w obecności przewodniczącego konkretnej komisji przeprowadzającej sprawdzian lub egzamin. Przewodniczący komisji, obecny w trakcie udostępniania dokumentacji jest obowiązany szczegółowo omówić przebieg tego egzaminu/sprawdzianu oraz wskazać mocne i słabe strony ucznia, a także dokonać porównania odpowiedzi pisemnych i ustnych z wymaganiami edukacyjnymi.

34. Rozdział IX Wewnątrzszkolne ocenianie, Dostosowanie wymagań edukacyjnych § 1, ust. 1  otrzymuje brzmienie:

Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, wskazującej  na potrzebę takiego dostosowania   dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

35. Rozdział IX Wewnątrzszkolne ocenianie, Dostosowanie wymagań edukacyjnych § 1, dodaje się ust. IV w brzmieniu:

Uczeń nieposiadający orzeczenia lub opinii powinien objęty być pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

36. Rozdział IX Wewnątrzszkolne ocenianie, Dostosowanie wymagań edukacyjnych:§ 1, ust. V otrzymuje brzmienie:

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

37. Rozdział IX Wewnątrzszkolne ocenianie, Dostosowanie wymagań edukacyjnych:§ 1, ust. VI ,pkt. 1 dodaje się w brzmieniu:

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Uczeń zwolniony z zajęć jest obowiązany być na lekcji.

38. Rozdział IX Wewnątrzszkolne ocenianie, Ocenianie i klasyfikowanie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych §1, ust. IX otrzymuje brzmienie:

Pedagodzy specjalni są zobowiązani do sporządzenia oceny opisowej osiągnięć edukacyjnych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych za I i II półrocze w danym roku szkolnym. Ocena opisowa uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu kształcenia edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia  związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.  Ocena opisowa zostaje załączona do arkusza ocen ucznia.

39. Rozdział IX Wewnątrzszkolne ocenianie, Forma i skala ocen, § 1, ust. IV, dodaje się pkt. 6, 7 i 8 w brzmieniu:

6.W trakcie bieżącego oceniania efektów pracy ucznia, jego osiągnięć oraz wkładanego wysiłku stosuje się ocenianie opisowe z zachowaniem zasad oceniania kształtującego. Każda forma sprawdzania osiągnięć ucznia podsumowana  komentarzem ustnym lub na piśmie, zawierającym obowiązkowo cztery elementy:

a) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,

b) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności,

c) przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę,

d) wskazanie uczniowi sposobu, w jaki powinien pracować dalej

7. Uczeń ma prawo dokonywać poprawy określonej w wymaganiach edukacyjnych umiejętności na zasadach określonych w przedmiotowych systemach oceniania.

8. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza się stosowanie zapisu ocen w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst.

40. Rozdział IX Wewnątrzszkolne ocenianie, Ocenianie klasyfikacyjne śródroczne i roczne, § 1, ust. IX otrzymuje brzmienie:

Oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

41. Rozdział IX Wewnątrzszkolne ocenianie, Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, § 1, ust. III dodaje się pkt. 3 w brzmieniu:

Ponadto w przypadku przechodzenia uczniaz jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły, przyjmując ucznia, można przeprowadzić egzamin klasyfikacyjny.

42. Rozdział IX Wewnątrzszkolne ocenianie, Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, § 1, ust. VIII usuwa się pkt. 3:

3. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

ust. VIII pkt.4 otrzymuje brzmienie:

Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. III przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, w składzie:

 1. a.dyrektor szkoły albo  nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji;
 2. b.nauczyciel lub nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany jest ten egzamin.

ust. VIII dodaje się pkt. 5. w brzmieniu:

 Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. I i II przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, w składzie:

 1. a.nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;
 2. b.nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

ust. VIII  pkt. 7. otrzymuje brzmienie:

Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 1. a)nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
 2. b)imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 3. c)termin egzaminu klasyfikacyjnego;
 4. d)imię i nazwisko ucznia;
 5. e)zadania egzaminacyjne;
 6. f)ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

oraz dodaje się:

Ponadto do protokołu dołącza się odpowiednio prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

43. Rozdział IX Wewnątrzszkolne ocenianie, Procedury odwoławcze od oceny, § 1, ust. I otrzymuje brzmienie:

Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej,  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych.

44. Rozdział IX Wewnątrzszkolne ocenianie, Procedury odwoławcze od oceny, § 1,dodaje się ust. III w brzmieniu:

W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego sprawdzian ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

45. Rozdział IX Wewnątrzszkolne ocenianie, Procedury odwoławcze od oceny, § 1, ust. V, pkt. 1 oraz 2a otrzymuje brzmienie:

W skład komisji wchodzą:

 1. w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
 2. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły  - jako przewodniczący komisji,
 3. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 4. nauczyciel prowadzący  takie same  lub pokrewne zajęcia edukacyjne;
 5. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
 6. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji,
 7. wychowawca klasy,
 8. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
 9. pedagog,
 10. psycholog,
 11. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 12. przedstawiciel rady rodziców.

Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
 2. nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
 3. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 4. termin sprawdzianu;
 5. imię i nazwisko ucznia;
 6. zadania sprawdzające;
 7. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 8. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
 9. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 10. termin posiedzenia komisji,
 11. imię i nazwisko ucznia;
 12. wynik głosowania;
 13. ustaloną  ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

 Protokoły  stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.

46. Rozdział IX Wewnątrzszkolne ocenianie, Promowanie uczniów, § 1, ust. III otrzymuje brzmienie:

O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

47. Rozdział IX Wewnątrzszkolne ocenianie, Procedury przeprowadzania egzaminu poprawkowego,§ 1, ust. VI otrzymuje brzmienie:

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji;
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

48. Rozdział IX Wewnątrzszkolne ocenianie, Procedury przeprowadzania egzaminu poprawkowego,§ 1, ust. VIII otrzymuje brzmienie:

 1. nazwę zajęć, edukacyjnych , z których był przeprowadzony egzamin;
 2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 3. termin egzaminu poprawkowego;
 4. imię i nazwisko ucznia;
 5. zadania egzaminacyjnego;
 6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

49. Rozdział IX Wewnątrzszkolne ocenianie, Sprawdzian przeprowadzany po szóstej klasie szkoły podstawowej, § 1, ust. I otrzymuje brzmienie:

W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian, który obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej "sprawdzianem".

50. Rozdział IX Wewnątrzszkolne ocenianie, Sprawdzian przeprowadzany po szóstej klasie szkoły podstawowej, § 1, ust. XI otrzymuje brzmienie:

Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad i konkursów. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z       zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem (tj. języka polskiego, matematyki            i języka obcego nowożytnego), jest zwolniony z odpowiedniej części sprawdzianu.       Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części sprawdzianu najwyższego           wyniku.

51. Rozdział IX Wewnątrzszkolne ocenianie, Organizacja sprawdzianu po klasie szóstej i egzaminu gimnazjalnego, § 1, ust. VIII  otrzymuje brzmienie:

Sprawdzian składa się z dwóch części:

 1. CZĘŚĆ 1. obejmuje zadania z języka polskiego i  matematyki. Zadania z języka polskiego i matematyki mogą być oparte na tekstach lub informacjach z zakresu historii lub przyrody.
 2. CZĘŚĆ 2. – zadania z języka obcego nowożytnego. Szóstoklasista przystępuje do sprawdzianu z jednego z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

ust. IX  otrzymuje brzmienie:

Obie części sprawdzianu są przeprowadzane jednego dnia.

 Część 1. trwa 80 minut,

             część 2. – 45 minut.

Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą. Każda część sprawdzianu rozpoczyna się o godzinie określonej w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu, który jest ogłaszany na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

52. Rozdział IX Wewnątrzszkolne ocenianie, Organizacja sprawdzianu po klasie szóstej i egzaminu gimnazjalnego, § 1, ust. XXI otrzymuje brzmienie:

Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem sprawdzianu lub danej części egzaminu gimnazjalnego, wpisuje się kod ucznia nadany przez komisję okręgową oraz PESEL ucznia. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart odpowiedzi.

§ 1, usuwa się ust. XXIX :

Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów,

§ 1, ust. XXXIV otrzymuje brzmienie:

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do sprawdzianu/ egzaminu lub odpowiedniego zakresu   egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, dyrektor gimnazjum w porozumieniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami) ucznia przekazuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej udokumentowany wniosek o  zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpieniado sprawdzianu/ egzaminu lub odpowiedniego zakresu danej części egzaminu.

53. Rozdział IX Wewnątrzszkolne ocenianie, Zasady i terminy przeprowadzania egzaminów dla uczniów kończących gimnazjum §1, ust. III pkt. 1-3 otrzymuje brzmienie:

 1. część humanistyczna: historia i wos -60 minut, język polski – 90 minut,
 2. część matematyczno – przyrodnicza: przedmioty przyrodnicze – 60 minut, matematyka – 90 minut,
 3. część języka obcego nowożytnego: poziom podstawowy - 60 minut, poziom rozszerzony – 60 minut.

54. Rozdział IX Wewnątrzszkolne ocenianie, Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów I-III , § 3, ust. 4 Sposoby oceniania i notowania osiągnięć, dodaje się pkt.:

3. Poziom wiadomości i umiejętności, jakie powinien osiągnąć uczeń klasy pierwszej, określany jest w pierwszym roku nauki szkolnej. Poprzez spiralny układ treści kształcenia w ciągu pierwszego etapu edukacyjnego zdobyte w klasie pierwszej wiadomości i umiejętności będą powtarzane, pogłębiane i rozszerzane w klasie drugiej i trzeciej. Zakres ich opanowanie określony w podstawie programowej kształcenia ogólnego sprawdzany będzie w klasie trzeciej.

Ujednolicenia  tekstu statutu dokonuje się raz na 3 lata.