PSP nr 8 w Brzegu

REGULAMIN

przyznania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe obowiązujący w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8                                                  w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu

Podstawa prawna:

Na podstawie art. 39 ust 1 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 90 c ust. 3, pkt.1 i ust.4 oraz art. 90 g ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 Nr 273, poz. 2703, Nr281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 124) postanawia się:

§ 1

Tryb powoływania Szkolnej Komisji Stypendialnej i zgłaszania kandydatów na stypendystów

 1. Wprowadza się zasady i tryb przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
 2. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje i opiniuje Szkolna             Stypendialna powołana przez dyrektora Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami           Integracyjnymi w Brzegu Zarządzeniem dyrektora szkoły w terminie do 28 lutego                   i do 30 czerwca każdego roku.
 3. W celu opiniowania wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauceosiągnięcia sportowe powołuje się Szkolną Komisję Stypendialną w składzie:                  przewodniczący – wicedyrektor szkoły, pedagodzy szkolni, opiekun Samorządu            Uczniowskiego, trzech członków komisji.
 4. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce składa do Szkolnej Komisji Stypendialnej wychowawca klasy (z inicjatywy własnej), a za osiągnięcia            sportowe wychowawca j.w. w porozumieniu z nauczycielem wychowania fizycznego.
 5. Wnioski o stypendium składają wychowawcy klasy do przewodniczącego komisji w terminie trzech dni od dnia zatwierdzenia klasyfikacji śródrocznej lub rocznej.
 6. Zaopiniowane wnioski Szkolna Komisja Stypendialna przekazuje dyrektorowi w ciągu pięciu dni od dnia zatwierdzenia klasyfikacji śródrocznej lub rocznej.
 7. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 2

Zasady przyznawania stypendium

 1. Uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Zespole Szkół nr 2 z OddziałIntegracyjnymi w Brzegu może otrzymać stypendium za wyniki w nauce lub za           osiągnięcia sportowe.
 2. Stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu nauki w klasie czwartej.
 3. Stypendium przyznaje się uczniom raz w okresie.
 1. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który w okresie                 poprzedzającym termin składania wniosków o stypendium spełnił łącznie następujące kryteria:

                        ● został sklasyfikowany ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych

                        ● w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub rocznej uzyskał średnią ocen
                        z przedmiotów obowiązkowych 5,2 i wyżej lub jest finalistą lub laureatem                       Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego otrzymał ocenę wzorową lub                bardzo dobrą z zachowania

5. Stypendium za osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń, który w okresie                          poprzedzającym termin składania wniosków o stypendium spełnił łącznie                        następujące kryteria:

                        ● został sklasyfikowany ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych

                        ● otrzymał co najmniej bardzo dobrą z wychowania fizycznego

                        ● otrzymał co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania

                        oraz

                        ● w okresie lub roku szkolnym poprzedzającym termin składania wniosków                   o stypendium miał znaczące osiągnięcia sportowe tj. na przykład zajmował             wysoką pozycję w klasyfikacji sportowej (klasyfikowany na pozycjach                                   medalowych) na szczeblu co najmniej powiatowym. 

6. Stypendia przyznaje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego na wniosek Szkolnej Komisji Stypendialnej.

7. Decyzje dyrektora szkoły w sprawie stypendium są ostateczne.

§ 3

Zasady pracy Szkolnej Komisji Stypendialnej

 1. Posiedzenie Szkolnej Komisji Stypendialnej zwołuje przewodniczący.
 2. Szkolna Komisja Stypendialna opiniuje wnioski według obowiązujących kryteriów i ustala listę stypendystów.
 3. Opinie Szkolnej Komisji Stypendialnej są prawomocne w przypadkuprzez Komisję quorum, za które przyjmuje się 3/5 składu komisji.
 4. Posiedzenia Szkolnej Komisji Stypendialnej są protokołowane.
 • § 4

Postanowienia końcowe

 1. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor w ramach środków przyznanych na ten cel przez organ prowadzący.
 2. Regulamin zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły.
 3. Zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają pozytywnej opinii Rady                 Pedagogicznej.
 4. Regulamin obowiązuje z dniem ogłoszenia zarządzeniem dyrektora Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu.

REGULAMIN

przyznania stypendium za wyniki i osiągnięcia sportowe obowiązujący
w Publicznym Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu

Podstawa prawna:

Na podstawie art. 39 ust 1 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 90 c ust. 3, pkt.1 i ust.4 oraz art. 90 g ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 Nr 273, poz. 2703, Nr281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 124) postanawia się:

§ 1

Tryb powoływania Szkolnej Komisji Stypendialnej i zgłaszania kandydatów na stypendystów

 1. Wprowadza się zasady i tryb przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
 2. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje i opiniuje Szkolna Komisja                     Stypendialna powołana przez dyrektora Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami      Integracyjnymi w Brzegu Zarządzeniem dyrektora szkoły w terminie do 28 lutego i do 30 czerwca każdego roku.
 3. W celu opiniowania wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub              osiągnięcia sportowe powołuje się Szkolną Komisję Stypendialną w składzie:             przewodniczący – wicedyrektor szkoły, pedagodzy szkolni, opiekun SamorząUczniowskiego, trzech członków komisji.
 4. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce składa do Szkolnej Komisji Stypendialnej wychowawca klasy (z inicjatywy własnej), a za osiągnięcia sportowe wychowawca j.w. w porozumieniu z nauczycielem wychowania fizycznego.
 5. Wnioski o stypendium składają wychowawcy klasy do przewodniczącego komisji w terminie trzech dni od dnia zatwierdzenia klasyfikacji śródrocznej lub rocznej.
 6. Zaopiniowane wnioski Szkolna Komisja Stypendialna przekazuje dyrektorowi
  w ciągu pięciu dni od dnia zatwierdzenia klasyfikacji śródrocznej lub rocznej.
 7. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 2

Zasady przyznawania stypendium

1. Uczeń Publicznego Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami                         Integracyjnymi w Brzegu może otrzymać stypendium za wyniki w nauce lub za      osiągnięcia sportowe.

2. Stypendium przyznaje się uczniom raz w okresie.

3. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który w okresie                                      poprzedzającym termin składania wniosków o stypendium spełnił łącznie                       następujące kryteria:

                        ● został sklasyfikowany ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych

                        ● w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub rocznej uzyskał średnią ocen
                        z przedmiotów obowiązkowych 5,0 i wyżej lub jest finalistą lub laureatem                       Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego otrzymał ocenę wzorową lub                bardzo dobrą z zachowania.

4. Stypendium za osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń, który w okresie                  poprzedzającym termin składania wniosków o stypendium spełnił łącznie                         następujące kryteria:

                        ● został sklasyfikowany ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych

                        ● otrzymał co najmniej bardzo dobrą z wychowania fizycznego

                        ● otrzymał co najmniej ocenę dobrą z zachowania

                        oraz

                        ● w okresie lub roku szkolnym poprzedzającym termin składania wniosków                   o stypendium miał znaczące osiągnięcia sportowe tj. na przykład zajmował             wysoką pozycję w klasyfikacji sportowej (klasyfikowany na pozycjach                                   medalowych) na szczeblu co najmniej powiatowym. 

5. Stypendia przyznaje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego na wniosek Szkolnej Komisji Stypendialnej .        

6. Decyzje dyrektora szkoły w sprawie stypendium są ostateczne.

                       

§ 3

Zasady pracy Szkolnej Komisji Stypendialnej

     1. Posiedzenie Szkolnej Komisji Stypendialnej zwołuje przewodniczący.

          2. Szkolna Komisja Stypendialna opiniuje wnioski według obowiązujących kryteriów i ustala listę stypendystów.

          3. Opinie Szkolnej Komisji Stypendialnej są prawomocne w przypadku posiadania              przez Komisję quorum, za które przyjmuje się 3/5 składu komisji.

          4. Posiedzenia Szkolnej Komisji Stypendialnej są protokołowane.

§ 4

Postanowienia końcowe

     1. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor
w ramach środków przyznanych na ten cel przez organ prowadzący.

     2. Regulamin przyznawania stypendium szkolnego zostanie zamieszczony na stronie

     Internetowej szkoły.    

     3. Zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.

     4. Regulamin obowiązuje z dniem ogłoszenia zarządzeniem dyrektora Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu.