PSP nr 8 w Brzegu

Regulamin Ucznia                                                  

Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu

Regulamin jest zbiorem praw i obowiązków ucznia


I. Uczeń ma prawo do:

1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,
3. Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz poszanowania godności,
4. Korzystania z pomocy stypendialnej zgodnie z odrębnymi przepisami,
5. Znajomości programu nauczania na dany rok szkolny,
6. Redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
7. Znajomości na bieżąco ocen z poszczególnych zajęć edukacyjnych,
8. Informowania o aktualnie obowiązujących zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania,
9. Wybierania i bycia wybieranym do władz samorządu uczniowskiego,
10. Zwracania się do samorządu uczniowskiego, wychowawcy klasy, dyrektora szkoły i rady rodziców we wszystkich istotnych sprawach i uzyskiwania od nich pomocy w różnych sytuacjach życiowych,
11. Życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
12. Swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób
13. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
14. Reprezentowania szkoły w olimpiadach, konkursach, zawodach i turniejach zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i możliwościami.                                                         15. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
16. Złożenia odwołania od oceny z przedmiotu wystawionej na półrocza lub koniec roku szkolnego w trybie przewidzianym przez WO.
17. Zgłoszenia nieprzygotowania się do lekcji nie więcej niż 2 razy w półroczu z danego przedmiotu lub raz (gdy jest 1-2 godzina tygodniowo). Nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów i lekcji utrwalających opracowany materiał nauczania oraz uczniów klas programowo najwyższych w II półroczu. Jeżeli uczeń będzie nieprzygotowany w dniu kartkówki i zgłosi się, to ma prawo być z niej zwolniony( w sytuacji gdy kartkówka jest niezapowiedziana).
18. Zwolnienia z lekcji za zgodą wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły. Respektowane będą jedynie zwolnienia napisane i podpisane przez rodziców lub opiekunów ucznia, bądź informacja telefoniczna od prawnych opiekunów.
21. Powiadamiania, z co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie zadań klasowych lub przekrojowego powtórzenia materiału w dowolnej formie. Informację tę zapisuje nauczyciel w dzienniku lekcyjnym. W ciągu tygodnia uczeń może mieć jedynie trzy prace klasowe, a jedną w ciągu dnia. Ograniczenia powyższe nie dotyczą kartkówek obejmujących swoim zakresem najwyżej dwie ostatnie lekcje, a także sprawdzianów profilowych.
22. Otrzymania do wglądu sprawdzonych zadań klasowych i kartkówek w ciągu dwóch tygodni od ich przeprowadzenia. W przypadku nieobecności nauczyciela w przewidzianym powyżej terminie powinny one zostać zwrócone w ciągu tygodnia od powrotu nauczyciela do pracy.                                                                                               23. Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
24. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
25. Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
26. Zgłaszania organizacjom szkolnym uwag, wniosków i postulatów dotyczących wszystkich spraw uczniów oraz być poinformowanym sposobie ich załatwienia.

II. Uczeń ma obowiązek

1) W zakresie udziału w zajęciach edukacyjnych
a) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach i życiu szkoły, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania się w ich trakcie, nieutrudniania prowadzenia lekcji; opuszczanie sali lekcyjnej może nastąpić tylko za zgodą nauczyciela, brać udział w uroczystościach organizowanych w szkole i na terenie gminy oraz postępowania zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dbania o honor i tradycje szkoły,
2) W zakresie usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych:

a) uczeń ma obowiązek usprawiedliwiania swojej nieobecności na zajęciach szkolnych u wychowawcy klasy,
b) frekwencja ucznia jest podsumowywana co 1 miesiąc,
c) każda opuszczona godzina powinna być usprawiedliwiona (zwolnienie lekarskie, usprawiedliwienie rodzica w zeszycie, godziny odjazdu ucznia do domu - związane z rozkładem jazdy autobusu),
d) wymogi przy ocenianiu na poszczególne oceny zachowania:

 • ocena wzorowa - uczeń nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień i nieobecności;
 • ocena bardzo dobra - uczeń nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień i nieobecności;
 • ocena dobra - dopuszczalna ilość godzin nieusprawiedliwionych - 10;
 • ocena poprawna - maksymalna liczba godzin nieusprawiedliwionych - 25;
 • ocena nieodpowiednia - liczba godzin nieusprawiedliwionych od 25 do 40;
 • ocena naganna - liczba godzin nieusprawiedliwionych powyżej 40;

3) W zakresie dbania o schludny wygląd:

a) uczeń ma obowiązek przebywania na terenie szkoły w stroju stosownym, schludnym, niewyzywającym nie wskazującym na przynależność do subkultur (zabrania się eksponowania odkrytych części ciała, które zwyczajowo są zakrywane) a podczas uroczystości państwowych, szkolnych oraz egzaminów obowiązuje strój galowy (w kolorach biel - granat lub biel - czerń),

4) W zakresie korzystania z telefonów komórkowych:

a) w czasie zajęć lekcyjnych zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń komunikacji elektronicznej. Uczeń ma obowiązek wyłączenia komórki lub innego urządzenia przed wejściem do klasy.

b) w czasie przerw międzylekcyjnych zabrania się nagrywania lub robienia jakichkolwiek zdjęć.
5) W zakresie właściwego zachowania uczniów:

a) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, ponosić odpowiedzialność za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój w tym okazywania szacunku kolegom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności, szanowania poglądów i przekonań innych ludzi, poszanowania godności i wolności osobistej drugiego człowieka (kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły),
b) zachowywania się w każdej sytuacji w sposób godny, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,
c) dbać i troszczyć się o wspólne dobro jakim jest mienie szkoły, ład i porządek, estetyczny wygląd oraz szanować i chronić a w miarę możliwości pomnażać własną pracą mienie szkolne,
d) nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków i innych środków odurzających,
e) podporządkowania się zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i samorządu szkolnego,
g) respektować postanowienia statutu szkoły i regulaminu samorządu uczniowskiego oraz wykonywać polecenia wydane przez nauczycieli i innych pracowników szkoły,
h) nosić ważną legitymację szkolną i dbać o jej wygląd.

III. Nagrody:

1. Uczeń może być nagradzany za:

a) osiągnięcia w nauce,
b) udział w konkursach i olimpiadach,
c) osiągnięcia sportowe,
d) pracę społeczną na rzecz szkoły,
e) przeciwdziałanie zachowaniom negatywnym w życiu szkoły,
f) właściwą postawę w kontaktach z otoczeniem,
g) frekwencję,                                                                                                                                       h) działalność na rzecz wolontariatu.

2. Rodzaje nagród:

a) udzielenie pochwały na forum klasy lub szkoły,
b) list pochwalny do rodziców (prawnych opiekunów) ucznia,
c) podwyższenie oceny zachowania,
d) dyplom uznania,
e) nagroda rzeczowa

f) wpis do Księgi Zasłużonych Absolwentów.

IV. Kary:

1. Wobec uczniów naruszających regulamin uczniowski stosowane są następujące kary;

a) upomnienie wychowawcy klasy,
b) upomnienie lub nagana dyrektora szkoły,
c) upomnienie lub nagana dyrektora szkoły udzielona publicznie na zbiórce szkoły,
d) wykonywanie prac porządkowych na terenie szkoły,
e) powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) o nagannym zachowaniu ucznia,
f) przeniesienie do innej szkoły,

2. Kary mogą być udzielane za następujące zachowania m.in:

a) palenie tytoniu, spożywanie alkoholu i innych używek, wulgarne słownictwo i gesty,
b) notoryczne niewykonywanie poleceń nauczycieli i pracowników obsługi szkoły,
c) nieprzestrzeganie ustalonych zasad zachowania się w czasie lekcji i przerw,
d) dewastację i niszczenie mienia szkoły

e) nagminne łamanie prawa szkolnego, spóźnianie się na lekcje, opuszczenie terenu szkoły podczas przerw, dezorganizację zajęć lekcyjnych, krzywdzenie innych.

Regulamin obowiązuje od 1 września 2009r.

Od 1 września 2012r rozszerzono regulamin ucznia o poniższe zapisy:

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W SALACH LEKCYJNYCH

 1. Uczniowie wchodzą do sali lekcyjnej pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia i zajmują swoje miejsca.
 2. Obowiązkiem ucznia jest aktywne uczestniczenie w lekcji i wykonywanie poleceń nauczyciela nawet wówczas, gdy zgłosił nieprzygotowanie.
 3. Podczas zajęć obowiązuje zakaz opuszczania sali lekcyjnej bez zgody nauczyciela.
 4. Bez zgody nauczyciela nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych znajdujących się w sali, otwierać szafek, szuflad.
 5. Obowiązuje zakaz huśtania się na krzesłach, siadania na ławkach i parapetach.
 6. Do obowiązków ucznia należy dbanie o wygląd sali, w której przebywa.
 7. Po zakończeniu zajęć uczeń zobowiązany jest do:
  • pozostawienia swojego miejsca w czystości,
  • rozliczenia się z powierzonych mu pomocy naukowych.
 1. Po ostatniej lekcji uczniowie zobowiązani są do założenia krzesełek na ławki.
 2. Po ostatniej lekcji uczniowie udają się do świetlicy. Opiekę nad uczniami przejmuje wychowawca świetlicy.

ZAKAZY

1. Obowiązuje zakaz przynoszenia do szkoły niebezpiecznych przedmiotów np.: petard, ostrych narzędzi, laserów, noży.

2. Zabrania się przynoszenia do szkoły niebezpiecznego sprzętu, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu uczniom oraz pracownikom szkoły.

INNE

1. Za rzeczy wartościowe, odzież niezabezpieczoną w szatni i przedmioty porzucone przez ucznia szkoła nie ponosi odpowiedzialności. Obowiązkiem ucznia jest ochrona i zabezpieczenia własności prywatnej przed zniszczeniem i kradzieżą.

2. W przypadku konieczności wniesienia wartościowych rzeczy na teren szkoły należy je zdeponować u nauczyciela.

3. Na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje całkowity zakaz noszenia biżuterii i ozdób.

4. Uczeń zobowiązany jest do pozostawiania pomieszczeń, w których przebywa w należytym porządku. Ma obowiązek przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa, niszczenia majątku szkolnego.

5. Obowiązuje zakaz:

  • skąpego ubioru: obcisłych i zbyt krótkich spodenek, spódnic, bluzek przeźroczystych, z dużym dekoltem lub odsłaniających brzuch,
  • malowania paznokci, makijażu,
  • tatuaży,
  • drogiej, okazałej biżuterii,
  • używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych.