PSP nr 8 w Brzegu

ZARZĄDZENIE NR 16/2013

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

z dnia 20 września 2013r.

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie MEN z dnia 5 października 2010r zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.
  2. Pozytywna opinia Rady Rodziców.

Dyrektor zarządza:

I. W roku szkolnym 2013/2014 dla PSP nr 8 oraz PG nr 4 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów będą :

  1. 4 kwietnia 2014r. – dzień organizacji sprawdzianu uczniów klas szóstych,
  2. 23 kwietnia 2014 r
  3. 24 kwietnia 2014 r.
  4. 25 kwietnia 2014 r.

dni organizacji egzaminu gimnazjalnego z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i językowej,

  1. 2 maja 2014r.            (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, organizacja wycieczek)
  2. 31czerwca 2014r.      (DZIEŃ DZIECKA, DZIEŃ SPORTU SZKOLNEGO)  

zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego § 5.

II.

Zgodnie z §6a powyższego rozporządzenia w dniach, o których mowa, szkoła zapewni uczniom organizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych.

III.

Na podstawie § 3 w roku szkolnym 2013/2014 dyrektorzy szkół do dnia 30 września 2013r. powiadamiają uczniów i ich rodziców o ustalonych dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

IV.

Wychowawcy klas zobowiązani są przekazać uczniom oraz ich rodzicom niniejszą informację.