PSP nr 8 w Brzegu

Zarządzenie nr 2/2010/2011

Dyrektora ZS nr 2 z OI w Brzegu w sprawie:                                                                         

- zasad korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych na terenie szkoły

- oraz w sprawie bezpieczeństwa uczniów.                                                          

Podstawa prawna; STATUT SZKOŁY, REGULAMIN UCZNIA

Zarządzam:

I.

  1. Uczniom zabrania się używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych. Oznacza to, że telefony komórkowe przed wejściem do klasy na lekcje powinny być wyłączone i schowane.
  2. W wyjątkowych sytuacjach podyktowanych sytuacją rodzinną lub życiową uczeń może mieć włączony telefon, po wcześniejszym poinformowaniu nauczyciela o w/w sytuacji i otrzymaniu od niego zgody.
  3. Uczniowie mogą korzystać z telefonów tylko w czasie przerw, nie naruszając godności osobistej innych osób. Oznacza to, że na terenie szkoły nie wolno robić zdjęć, nagrywać filmów i robić innych nagrań dźwiękowych.
  4. W przypadku nie dostosowania się do powyższych punktów nauczyciel ma prawo odebrać aparat telefoniczny i poinformować rodzica by osobiście zgłosił się po jego odbiór w sekretariacie szkoły.
  5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zaginięcia telefonu komórkowego lub jego kradzieży.
  6. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych w trakcie lekcji dotyczy również wszystkich nauczycieli. Jedynie w przypadkach uzasadnionych nagłą koniecznością dopuszcza się użycie telefonu komórkowego przez nauczyciela.

II.

  1. Uczniom zabrania się wychodzenia poza teren szkoły w czasie przerw.
  2. Uczniom zabrania się przebywania w czasie przerw przed szkołą. Miejscem wyznaczonym na spędzanie czasu wolnego jest boisko szkolne.
  3. Przy wychodzeniu z budynku szkoły konieczne jest założenie kurtki, płaszcza.

Nie wolno wybiegać w lekkim odzieniu.

  1. Przy wychodzeniu ze szkoły należy zachować szczególną ostrożność podczas otwierania i zamykania drzwi. Do otwierania i zamykania drzwi służy klamka lub uchwyt. Zawsze należy pamiętać, że przy gwałtownym otwieraniu drzwi można kogoś uderzyć z drugiej strony. Pamiętajmy, że do naszej szkoły uczęszczają dzieci od 6 roku życia do 16, stąd prośba do uczniów starszych i młodzieży o zachowanie szczególnej ostrożności w stosunku do uczniów młodszych.