PSP nr 8 w Brzegu

Zarządzenie nr 1/2013

Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu

z dnia 02 stycznia 2013r.

w sprawie wprowadzenia opłat za wydawanie duplikatów legitymacji, świadectw

i innych druków szkolnych

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (teks jedn. Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 ze zm.),
 2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. nr 97, poz. 624),
 3. ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635 ze zm.).

§1

Wprowadzam w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu procedury i opłaty za: wydawanie duplikatu świadectwa szkolnego - opłata w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu; wydawanie legitymacji szkolnej - opłata w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu.

§2

 1. Procedury stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Wysokość aktualnych opłat zawiera załącznik do procedur.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02 stycznia 2013r.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 1/2013

Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu

z dnia 02 stycznia 2013 r.

PROCEDURY WYDAWANIA DUPLIKATÓW ŚWIADECTW, LEGITYMACJI SZKOLNYCH

I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (teks jedn. Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 ze zm.),
 2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. nr 97, poz. 624),
 3. ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635 ze zm.).

I. Postanowienia ogólne.

 1. Duplikaty bądź też odpisy świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych są wydawane na pisemny wniosek skierowany do dyrektora szkoły.
 2. Duplikaty i odpisy świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych wydawane są odpłatnie.
 3. Duplikaty i odpisy mają moc oryginału i mogą być wystawiane ponownie.

II.  Świadectwa szkolne.

1.  W przypadku utraty lub zniszczenia świadectwa szkolnego rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent
mogą złożyć w sekretariacie szkoły (przesłać listem na adres szkoły) pisemny wniosek skierowany
do dyrektora szkoły o wydanie duplikatu z określeniem:

-wnioskodawcy,

-rodzaju dokumentu (świadectwo ukończenia szkoły, klasy),

-roku ukończenia klasy,

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2

 1. Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty w wysokości określonej w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej.
 2. Dyrektor szkoły może poświadczyć zgodność odpisu z oryginałem świadectwa tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne do złożenia odpisu w aktach szkoły. Na odpisie należy umieścić: adnotację „Stwierdzam zgodność z oryginałem" (odręcznie lub pieczątką), datę, pieczęć urzędową szkoły oraz podpis i pieczęć imienną dyrektora.
 3. Odbiór duplikatu lub odpisu świadectwa szkolnego w sekretariacie szkoły następuje w terminie do 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku.
 4. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające pisemne upoważnienie-za potwierdzeniem odbioru.
 5. W przypadku przesłania duplikatu dokumentu pocztą doręczenie następuje listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

III.        Legitymacje szkolne.

1.  W przypadku zniszczenia lub utraty legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do
dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem, o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, z podaniem
przyczyny ubiegania się o duplikat.

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3

2.  Do wniosku należy dołączyć:

a) 1 zdjęcie (format: 30 x 42 mm) opisane danymi ucznia:

-  imieniem i nazwiskiem,

-  datą urodzenia,

-  adresem zamieszkania;

b) do wniosku należy dołączyć dowód opłaty w wysokości określonej w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej.

IV. Postanowienia końcowe.

 1. Procedury powyższe obowiązują wszystkich uczniów i absolwentów.
 2. Procedury wchodzą w życie z dniem 02 stycznia 2013 r. i obowiązują do czasu ich zmiany.
  1. Konto Urzędu Miasta Brzegu i aktualne wysokości opłat podaje się w załączniku nr 1 do niniejszych procedur.

Załącznik Nr 1

do procedur wydawania duplikatów

świadectw, legitymacji szkolnych (...)

w Zespole Szkól nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu

I. Od dnia 02 stycznia 2013 r.. za wydawanie duplikatów lub odpisów świadectw, legitymacji szkolnych w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu wysokość opłat wynosi:

 1. za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego: 26,00 zł (opłata w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu);
 2. za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej: 9,00 zł (opłata w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu);

II. Opłaty należy wnieść na konto Urzędu Miasta w Brzegu nr: 49 2030 0045 1110 0000 0217 9880Nazwa i adres banku: Bank BGŻ SA Oddział Operacyjny w Brzegu lub w Kasie Urzędu pokój 201B ( II piętro budynek B) poniedziałek –piątek od 8:00-14:30 przerwa od 11:00- 11:30.                

Załącznik Nr 3

do procedur wydawania duplikatów

świadectw, legitymacji szkolnych (...)

w Zespole Szkól nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu

Wniosek do dyrektora szkoły o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

…………………, dnia…………………………

…………………………………………

(imię i nazwisko)

……………………………………………………………

(ulica, nr domu i mieszkania)

……………………………………………………………

(nr kodu - miejscowość)

Dyrektor

Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. J. Lompy 1, 49-300 Brzeg

Proszę o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej dla mojego syna/córki……………………............. ,

ur....................... ,ucznia klasy.............. Szkoły Podstawowej / Gimnazjum* w Brzegu z powodu

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że znana mi jest, wynikająca z art. 272 Kodeksu Karnego**, odpowiedzialność karna za poświadczenie nieprawdy.

                                                                                                ……………………………………………….

                                                                                                     (czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego)

Załączniki:

 1. Dowód wniesienia opłaty za duplikat - 9 zł.
 2. Aktualne zdjęcie

Adnotacje szkoły:

Potwierdzam odbiór duplikatu                                           

Data....................................                                             

.......................................................................................

(podpis wnioskodawcy)                                           

                

                                                                      

* niepotrzebne skreślić

** art. 272 KK - Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy poprzez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej

osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Załącznik Nr 2

do procedur wydawania duplikatów

świadectw, legitymacji szkolnych (...)

w Zespole Szkól nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu

Wniosek do dyrektora szkoły o wydanie duplikatu świadectwa

         …………………, dnia…………………………

…………………………………………

(imię i nazwisko)

……………………………………………………………

(ulica, nr domu i mieszkania)

……………………………………………………………

(nr kodu - miejscowość)

Dyrektor

Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. J. Lompy 1, 49-300 Brzeg

Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły/promocyjnego z klasy
................. * wydanego przez..........................................................................................................................................

(nazwa szkoły)

w............................................................................... w............................................ roku.

Oryginał w/w dokumentu został wystawiony dla.......................................................................................................

(imię i nazwisko)

urodzonego (ej) dnia............................... r. w........................... , powiat............................. ,

województwo........................................ , numer PESEI__ I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I

Do szkoły uczęszczałem (am) w latach od............................... r. do............................... r.

Oryginał świadectw uległ.....................................................................................................

(podać okoliczności zniszczenia, zagubienia)

Oświadczam, że jestem świadomy (a) odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 272 kodeksu karnego, za poświadczenie nieprawdy**.

Jednocześnie przyjmują do wiadomości, że z chwilą otrzymania duplikatu traci ważność oryginał dokumentu. W przypadku odnalezienia utraconego oryginału zobowiązuje się do zwrócenia go Zespołowi Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu.

Duplikat dokumentu odbiorę osobiście/proszę przesłać na mój adres*.............................

Załącznik:

Dowód wniesienia opłaty za duplikat - 26 zł.


                                                                       ………………………………………………………….

(czytelny podpis)

Adnotacje szkoły:


Potwierdzam odbiór duplikatu
Data....................................

………………………………..
Potwierdzenie wysłania duplikatu

Data.........................................

Nr listu poleconego …………………………………….


* niepotrzebne skreślić

** art. 272 KK - Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy poprzez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej

osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.