PSP nr 8 w Brzegu

Zarządzenie nr 7/2012/2013z dnia 4 grudnia 2012r.

dyrektora Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu

w sprawie : dyscypliny pracy i nauki oraz przestrzegania regulaminów szkolnych, w szczególności dotyczących zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa uczniów

Znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest warunkiem odpowiedzialnego wypełniania obowiązków przez każdego nauczyciela, w tym zwłaszcza:

  • Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. nr 256 z 2004, poz. 2572 ze zmianami) art. 6 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U . z 2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zmianami) cyt.:
    „ Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego....”,
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., nr 6, poz. 69 ze zmianami)
  • Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zmianami) oraz innych   przepisów, (ustaw i wykonawczych i rozporządzeń) regulujących pracę z dziećmi i młodzieżą.

    

Dyrektor zarządza:

1. Bezwzględnego przestrzegania przez nauczycieli przepisów dot. dyscypliny pracy oraz przestrzegania regulaminów szkolnych, w szczególności dotyczących zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.

Przypomnienie:

Szkoła realizuje zadania opiekuńcze z uwzględnieniem przepisów BHP w szczególności w zakresie:
1) Sprawowania opieki nad uczniami w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych.
a) każdy nauczyciel systematycznie kontroluje miejsce, gdzie prowadzi zajęcia,
dostrzeżone zagrożenia ucznia niezwłocznie zgłasza dyrektorowi szkoły,
b) każdy nauczyciel kontroluje obecność uczniów na swojej lekcji, reaguje na nagłe "zniknięcie" ucznia ze szkoły, w przypadku spóźnienia oznacza w dzienniku ilość minut,

c) należy przestrzegać ustaleń dot. nie wypuszczania uczniów w trakcie lekcji, chyba, że istnieje u ucznia konieczność wynikająca z choroby,

d) nauczyciel odpowiada za uczniów bezpieczeństwo uczniów podczas całej lekcji oraz przerwy w przypadku pełnienia dyżuru,
c) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku każdy prowadzący zajęcia:
• dba o przestrzeganie zasad BHP,
• opiekun pracowni respektuje przestrzeganie przez uczniów regulaminu pracowni,

d) w salach gimnastycznych i na boiskach nauczyciel prowadzący zajęcia:
• sprawdza sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć,
• dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów,
• dostosowuje wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów,
• asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach.


2) W zakresie pełnienia dyżurów nauczycielskich w szkole.
a. nauczyciele pełnią dyżury wg wywieszonego na tablicy ogłoszeń grafiku,
b. dyżury pełnione są od godz. 7.45 do zakończenia zajęć w szkole podczas przerw międzylekcyjnych, nauczyciele nie pełniący dyżuru ale rozpoczynający pracę w danym dniu powinni być w szkole przynajmniej 10 min przed pierwszą lekcją oraz kończyć pracę po przerwie następującej po ostatniej lekcji zgodnie z tygodniowym planem lekcji.
c. dyżur musi być pełniony aktywnie, nauczyciele dyżurni zapobiegają niebezpiecznym zabawom i zachowaniom na boisku szkolnym, na korytarzach i w sanitariatach,

d. na każdym miejscu pełnienia dyżuru przez 2 nauczycieli, każdy z nich odpowiada za bezpieczeństwo uczniów na przeciwnych krańcach np. korytarza, boiska
e. w razie nieobecności nauczycieli dyżurnych w wyznaczonym dniu, nauczyciel odpowiedzialny za grafik dyżurów/wicedyrektor wyznacza w zastępstwie innych nauczycieli do pełnienia dyżuru

f. każdy nauczyciel zobowiązany jest do zapoznania się z grafikiem dyżurów oraz zastępstwami za nieobecnych nauczycieli zaraz po przyjściu do pracy

g. nauczyciel punktualnie wychodzi na miejsce dyżurowania i ostatni opuszcza miejsce dyżurowania .
3) W zakresie zaistnienia wypadku uczniowskiego.
a. każdy nauczyciel, który jest jego świadkiem zawiadamia pielęgniarkę szkolną, a następnie dyrektora szkoły o zaistniałym wypadku
• jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń miejsce to należy pozostawić nienaruszone w celu dokonania oględzin lub szkicu,
• jeśli wypadek zdarzyłby się w godzinach wieczornych (dyskoteka)- nauczyciel sam decyduje o postępowaniu, w trudniejszym przypadku wzywa Pogotowie Ratunkowe, zawiadamia dyrektora, a następnie rodziców,
• jeżeli wypadek zdarzyłby się w czasie wycieczki- wszystkie stosowne decyzje podejmuje kierownik wycieczki i odpowiada za nie,
b. dyrektor szkoły o zaistniałym wypadku zagrażającym zdrowiu ucznia:
• zawiadamia Pogotowie Ratunkowe,
• zawiadamia rodziców ucznia,
• w przypadku ciężkiego uszkodzenia ciała lub śmierci również policję lub prokuratora a następnie Kuratorium Oświaty, miejsce wypadku zabezpiecza w celu dokonania oględzin.

4) W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki.


1. Niedopuszczone jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć w szkole bez nadzoru upoważnionej do tego osoby. Również przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela.

2. W czasie przerw należy, jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, umożliwić uczniom przebywanie na świeżym powietrzu, należy przewietrzyć klasy, a jeżeli zajdzie taka potrzeba czynić to również w czasie zajęć.

3. Jeżeli pomieszczenie lub miejsce, w którym mają prowadzone być zajęcia, lub sprzęt i wyposażenie tych miejsc stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa nie należy dopuścić do rozpoczęcia zajęć, jeżeli zaś zagrożenie to ujawni się w czasie prowadzenia zajęć, należy je bezzwłocznie przerwać i opuścić zagrożone miejsce.

4. Pomieszczenia szkoły i placówki, a w szczególności takie jak pokój nauczycielski, pracownie sekretariat, gabinet nauczycieli wychowania fizycznego, a także stołówka i świetlica są wyposażone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy.

5. W pracowniach, gabinetach lekcyjnych, a także w sali gimnastycznej powinno się dbać o funkcjonowanie w widocznym miejscu regulaminów korzystania z tych pomieszczeń zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
6. Specjalny apel o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy kieruje się do nauczycieli wychowania fizycznego, gdzie uczniowie, jak wynika ze statystyk, najczęściej ulegają wypadkom. Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do aktualnej sprawności fizycznej i aktualnej wydolności ćwiczących. Ucznia uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się w danym dniu z wykonywania planowych ćwiczeń, informując o tym jego rodziców (opiekunów). Wszystkie ćwiczenia powinny być przeprowadzane z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących, a przed każdymi zajęciami należy sprawdzić stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego. Należy również zapoznać osoby biorące w nich udział z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach.

7. Aby dziecko mogło rozwijać się prawidłowo musi mieć zapewnione przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa w szkole; i nie chodzi wyłącznie o bezpieczeństwo fizyczne, ale również o poczucie bezpieczeństwa wewnętrznego- psychicznego – odrobina zrozumienia, akceptacji, empatii, troski ze strony człowieka dorosłego. To ogromne zadanie przed naszą szkołą, która kształci uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz dba o to, by być cały czas przyjazna uczniom.