PSP nr 8 w Brzegu

Projekt dla klas 1-3 PG4

„Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu"

I.

Wsparcie dla uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych

  • Realizacja zajęć wyrównawczych pozalekcyjnych z FIZYKI i MATEMATYKI

II.

Realizacja zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe.

  • Dla uczniów zdolnych z rozwijania zainteresowań  z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (tematyka wykraczająca poza podstawę programową)–wykorzystując metodę projektową i pracę zespołową. Grupa wybierze 1 interdyscyplinarny problem z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z 50. Zespół będzie opracowywał problem na zajęciach . Nauczyciel będzie koordynował, wspomagał uczniów merytorycznie - 1 projekt na rok.
  • 100% zajęć z będzie odbywać się z wykorzystaniem tablic interaktywnych, PE(Platformy Edukacyjnej) lub lekcji elektronicznych.

     III.

     Zajęcia z robotyki.

  • Dodatkowe zajęcia dla chętnych uczniów z konstruowania i programowania robotów LEGO

     IV.

     Powołanie Szkolnych Ośrodków Kariery SOK

  • Indywidualne zajęcia z poradnictwa i doradztwa e-z, w celu ukierunkowania uczniów na wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej dla uczniów zdolnych i uczniów ze specjalnymi potrzebami. Podczas zajęć doradcy opracują indywidualny arkusz kompetencji dla każdego ucznia pokazujący jego umiejętności, mocne/słabe strony, motywację oraz pomocy w kreowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej.
  • Dyżury doradztwa dla uczniów - 2h w miesiącu.

      

Przydział grup nauczycielom biorącym udział w projekcie

w roku szkolnym 2013/2014:

L.p.

Imię i nazwisko nauczyciela

Liczba uczniów/klasy

Liczba godzin

w roku szkolnym

2013/2014

Grupa

uczniów

 

Iwona Świerczyńska

grupa matematyczna

8 uczniów

Klasy 1-2PG

40h

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

Edyta Tyczko

grupa fizyczna

8 uczniów

Klasy 1-3 PG

40h

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

Lucyna Bończak

grupa matematyczna

8 uczniów

Klasy 3 PG

40h

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

Edyta Tyczko

grupa fizyczna

10 uczniów

Klasy 1-3 PG

40h

Uczniowie zdolni

 

Barbara Pyrek

grupa   biologiczno-geograficzna

10 uczniów

Klasy 1-3 PG

40h

Uczniowie zdolni

 

Ala Łukasik

grupa matematyczna

10 uczniów

Klasy 3 PG

40h

Uczniowie zdolni

 

Iwona Kiesińska

grupa matematyczna

10 uczniów

Klasy 1-2 PG

40h

Uczniowie zdolni

 

Edyta Tyczko

Małgorzata Habrych

10 uczniów

Klasy 1-3 PG

20h

20h

ROBOTYKA

 

Maria Jukowska-Jasiczek

Wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie

54 uczniów

100h

Poradnictwo i doradztwo zawodowe

Zajęcia programowe będą realizowane w oparciu o stworzony w ramach projektu program, który w innowacyjny sposób wprowadzi uczniów w trudny, jak się początkowo będzie wydawało, fascynujący świat matematyki, chemii, fizyki, przyrody i informatyki. Spotkania z uczniami w niczym nie będą przypominać tradycyjnych lekcji. Zajęcia opierać się będą na wspólnym przeprowadzaniu eksperymentów i wyjaśnianiu obserwowanych zjawisk. Żadnych zeszytów, kartkówek, sprawdzianów, ocen. Czysta przyjemność zaspokajania wrodzonej ciekawości świata i próba jego zrozumienia, opisania. Ważny będzie moment odkrywania, wspólnej pracy, autorefleksji. Bardzo istotna będzie rola nauczyciela, który wystąpi jako obserwator, doradca, przewodnik. Mając czas na wspólne działanie z uczniami, bez wymagań związanych z realizacją zadań dydaktycznych, nauczyciel ekspert, który będzie pełnić rolę mentora. W tej edukacji bez ławek inna również będzie pozycja uczniów, którzy będą uczyć współpracy, mając pozwolenie na popełnianie błędów, dociekanie, szukanie rozwiązań.

Całość działań będzie dokumentowana na stworzonej stronie internetowej. Gdzie znajdzie się miejsce na wymianę doświadczeń, myśli, kreatywnych pomysłów zarówno nauczycieli, jak i uczniów. To będzie prawdziwa nauka poprzez doświadczenie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Uczniowie potrafią w sposób świadomy korzystać z treści dla nich przeznaczonych. Umiejętność korzystania z cyfrowych zasobów edukacyjnych to jedna z tych kompetencji, które i nauczycielom i uczniom są niezbędne w nauczaniu/uczeniu. To klucz do zrozumienia współczesnej, multimedialnej i podłączonej do sieci młodzieży. Tu należy zwrócić uwagę na kilka pojęć: informacje, wiedza, mądrość. Obecnie dość łatwo jest pozyskać informacje. Jednakże zdobywanie wiedzy w świecie, w którym bombardowani jesteśmy setkami informacji nie jest już takie proste. Wiedza to usystematyzowane i uporządkowane informacje, a zatem, aby dziecko mogło nabyć pewną wiedzę, nie wystarczy posadzić je przed ekranem monitora. Dlatego też „Umiejętność tworzenia sensownych całości informacyjnych jest najważniejszym zadaniem człowieka współczesnej epoki”. Mądrość to domena osób, które nie tylko umieją pozyskać informacje, a następnie je przetworzyć, ale to cecha także dzieci, które nauczone są podejmowania refleksji nad własną wiedzą.

Projekt zakłada wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania oraz oceniania, cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne. Na stworzonej platformie edukacyjnej uczniowie będą mogli kontaktować się z nauczycielami i uczniami, tworzyć swoje strony i strony klasowe, korzystać z materiałów stworzonych przez nauczycieli, mieć bezpośredni dostęp do ogłoszeń, komunikatów, planów zajęć, wyników. Dzięki wsparciu w diagnozowaniu indywidualnych predyspozycji i zdolności, będą mogli świadomie planować swoją karierę szkolną, i dalej zawodową. Nie będą przy tym przywiązani do miejsca nauki – dzięki technologii będą mogli mieć ciągłą możliwość pracy i kontaktu. Szkoła stanie się miejscem otwartym, a internetowe „bycie razem” będzie silnym impulsem do aktywności i kreatywności.

Przeczytaj list od Dyrektora Biura Projektów w sprawie projektu "Nowoczesna Edukacja Kluczem do Sukcesu" http://www.zs2-brzeg.pl/index.php/dokumenty-do-pobrania/Dokumenty-szkolne/List-w-sprawie-projektu-Nowoczesna-Edukacja-Kluczem-do-Sukcesu/