PSP nr 8 w Brzegu

                                                                                             

REGULAMIN

REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu”

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 2. Projekt realizowany jest przez Krajową Izbę Gospodarczą w okresie od 01.08.2013 – 31.06.2015.
 3. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 546 uczniów/nic gimnazjów: Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Strzelcach Opolskich, Gimnazjum nr 4 w Brzegu, Gimnazjum nr 1 w Nysie, Gimnazjum nr 1 w Kędzierzynie Koźlu, Gimnazjum nr 9 i 10 w Opolu.

                                                        

§ 2

Założenia Projektu

 1. Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności edukacyjnej 7 gimnazjów z woj. opolskiego przez kompleksową realizację programów rozwojowych i wsparcie 546 uczniów/nic w obszarze kompetencji kluczowych do 30.06.2015.
 1. Zaplanowane w projekcie działania obejmują:
 1. Wsparcie dla uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 2. Wdrażanie innowacyjnych form nauczania i zarządzania w gimnazjach
 3. Rozszerzenie oferty gimnazjów o poradnictwo i doradztwo w zakresie kariery edukacyjno-zawodowej
 1. Zajęcia będą odbywały się na terenie gimnazjów biorących udział w projekcie.

 

§ 3

Zasady rekrutacji

 1. Za rekrutację uczestników i uczestniczek odpowiedzialni będą Szkolni/e Liderzy/ki wdrożenia innowacyjnych form nauczania i zarządzania oraz nauczyciele.
 2. Rekrutacja na zajęcia wyrównawcze oparta będzie o wynik sprawdzianu 6-klasisty i niskie wyniki z fizyki i matematyki na zakończenie poprzedniego roku szkolnego dla klas II oraz opinię nauczycieli stwierdzającą znaczące braki z przedmiotu lub opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej.
 3. Rekrutacja na zajęcia dla uczniów uzdolnionych uzależniono od minimum bardzo dobrej oceny z poprzedniego roku szkolnego min 5 oraz opinii nauczycieli dla klas II i III. Dla klas I podstawą wynik sprawdzianu 6-klasisty oraz opinia nauczycieli.
 4. Zajęcia z doradztwa       edukacyjno- zawodowego obejmą wszystkich uczniów i uczennice o specjalnych potrzebach edukacyjnych zrekrutowanych na podstawie punktów 2-3 oraz wszystkie osoby zainteresowane, które będą odczuwały potrzebę poprzez dyżury doradcy. (UCZ nie uczestnicz. w innych zadaniach –konieczność wypełnienia dokumentów rekrut. –staje się uczestnikiem/czką proj.
 5. Rekrutacja na zajęcia z robotyki oparta o test z predyspozycji technicznych, a kolejność na listach uczniów i uczennic uzależniona od ilości zdobytych punktów.
 6. Rekrutacja uczestników do projektu odbywać się będzie zgodnie z zasadą równych szans w dostępie do udziału zajęciach realizowanych w ramach projektu.
 7. Procedura rekrutacji uczniów i uczennic do projektu wymaga złożenia przez rodzica/opiekuna prawego kandydata wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych tj. formularza zgłoszeniowego, deklaracji uczestnictwa w projekcie, oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz formularza PEFS. Wzory stanowią załączniki do regulaminu.

 

                               Uprawnienia i obowiązki uczestników projektu

 1. Każdy z uczestników projektu ma prawo do:
  1. bezpłatnego udziału w zajęciach gwarantowanych przez projekt
  2. zgłaszania uwag i ocen działań
  3. korzystania z materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć.
 1. Każdy rodzic/opiekun prawny uczestnika projektu zobowiązany jest do:
  1. ułatwienia obecności uczestnika/uczestniczki na zajęciach
  2. złożenia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w projekcie
  3. zgłoszenia Szkolnym Liderom wdrożenia innowacyjnych form nauczaniazarządzania ewentualnej nieobecności uczestnika najpóźniej dzień przed planowanymi zajęciami,
  4. wypełnienia ankiet oceniających oraz innych dokumentów służących bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji projektu

§ 4

                                 Zasady rezygnacji z udziału w projekcie

 

 1. Uczestnik projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie, gdy rezygnacja zostanie zgłoszona Szkolnym Liderom wdrożenia innowacyjnych form nauczaniazarządzania na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć – pod warunkiem złożenia pisemnej rezygnacji.
 2. W celu zapewnienia ciągłej i pełnej obsady uczniów i uczennic na zajęciach realizator projektu przewiduje utworzenie listy rezerwowych uczestników poszczególnych działań.
 3. W przypadku rezygnacji uczestnika zajęć lub usunięcia z projektu jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej.
 4. Realizator projektu zastrzega sobie prawo skreślenia uczestników projektu
  z listy osób biorących udział w zajęciach realizowanych w ramach projektuprzypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.

                                     Zasady monitoringu i kontroli

 

 1. Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.
 2. Ewaluacja skuteczności podejmowanych działań będzie prowadzona poprzez: dzienniki zajęć, ankiety ewaluacyjne, karty obserwacji bądź oceny opisowe, ankiety wśród nauczycieli i rodziców, dokumentację zdjęciową i filmową.
 3. Uczestnik projektu zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji projektu osobom zaangażowanym w realizację projektu jak również osobominstytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli projektu.

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Szkolnych Liderów wdrożenia innowacyjnych form nauczaniazarządzania lub Kierownika projektu.
  1. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
  2. Treść aktualnego regulaminu każdorazowo zamieszczana jest w Biurze Projektu oraz przekazywana do gimnazjów, w których realizowany jest projekt.
  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do 31.06.2015 r.

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 3. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 4. Formularz PEFS